ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติใน การส่งมอบพัสดุ Post Sabuy และให้ยึดประตามประกาศใหม่ ดังนี้

ขอความร่วมมือสาขาในการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุจากใบฝากส่งสิ่งของ

สำหรับพัสดุที่แฟรนไชส์ได้ส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.ไปแล้ว ในวันถัดไป เจ้าหน้าที่ ปณ.จะนำใบฝากส่งสิ่งของที่มีการะบุน้ำหนักที่ชั่งวัดแล้วที่ ปณ. มาให้แฟรนไชส์ (หากไม่ได้รับ รบกวนติดตามทวงถามกับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.)

ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุในใบฝากส่งสิ่งของ ว่ามี น้ำหนักตรงกับน้ำหนักที่คีย์หรือไม่ หากพบข้อมูลไม่ตรงกัน แนะนำแฟรนไชส์ระบุ รายละเอียดที่ต้องการโต้แย้งในใบนำฝากส่งสิ่งของ พร้อมถ่ายภาพส่ง ให้ทางแอดมิน ผ่าน Line Official เพื่อประสานงาน ปณ. ตรวจสอบและแก้ไข หรือหากสาขามีภาพถ่าย ขณะวัดพัสดุ สามารถส่งมาเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้หากแฟรนไชส์พบว่าน้ำหนักไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้มีการโต้แย้ง บริษัทฯ จะยึด น้ำหนักพัสดุตามใบรับฝากและส่งผลให้ทางแฟรนไชส์ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่าง ของนํ้าหนักที่เกิน

สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/