Archives for PostSabuy ไปรษณีย์ไทย

คูมือการใช้งาน

สมัครใช้งาน https://youtu.be/-nDQBsTs43I
การเติมเงิน https://www.youtube.com/watch?v=TfEfp_NLT1o
การใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=4wmpdbNCwxc
การใช้งาน https://youtu.be/P71g-cCuCTg
เปิดบิลย้อนหลัง https://youtu.be/NfUC0iWcxXg
หลายชิ้น https://www.youtube.com/watch?v=notEICBTiUA

Read more
ขอความร่วมมือสาขาในการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุ

ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ขอแก้ไขประกาศเดิมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566
เรื่อง ข้อควรปฏิบัติใน การส่งมอบพัสดุ Post Sabuy และให้ยึดประตามประกาศใหม่ ดังนี้

ขอความร่วมมือสาขาในการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุจากใบฝากส่งสิ่งของ

สำหรับพัสดุที่แฟรนไชส์ได้ส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.ไปแล้ว ในวันถัดไป เจ้าหน้าที่ ปณ.จะนำใบฝากส่งสิ่งของที่มีการะบุน้ำหนักที่ชั่งวัดแล้วที่ ปณ. มาให้แฟรนไชส์ (หากไม่ได้รับ รบกวนติดตามทวงถามกับทางเจ้าหน้าที่ ปณ.)

ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการตรวจสอบน้ำหนักพัสดุในใบฝากส่งสิ่งของ ว่ามี น้ำหนักตรงกับน้ำหนักที่คีย์หรือไม่ หากพบข้อมูลไม่ตรงกัน แนะนำแฟรนไชส์ระบุ รายละเอียดที่ต้องการโต้แย้งในใบนำฝากส่งสิ่งของ พร้อมถ่ายภาพส่ง ให้ทางแอดมิน ผ่าน Line Official เพื่อประสานงาน ปณ. ตรวจสอบและแก้ไข หรือหากสาขามีภาพถ่าย ขณะวัดพัสดุ สามารถส่งมาเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้หากแฟรนไชส์พบว่าน้ำหนักไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้มีการโต้แย้ง บริษัทฯ จะยึด น้ำหนักพัสดุตามใบรับฝากและส่งผลให้ทางแฟรนไชส์ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่าง ของนํ้าหนักที่เกิน

สมัครบริการเสริม https://serv.paypointservice.com/

Read more
ข้อควรปฏิบัติในการส่งมองพัสดุขนส่ง-Post-sabuy

ข้อควรปฏิบัติในการส่งมองพัสดุขนส่ง Post sabuy

ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ในการส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  1. จัดทำใบคุมการส่งมอบพัสดุ 2 ใบ โดยให้แฟรนไชส์เก็บไว้ 1 ใบ และอีกใบส่งมอบให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ โดยใบคุมมีรายละเอียด ดังนี้
  • วันที่เข้ารับ
  • หมายเลขพัสดุ (Tracking) ที่ส่งมอบ
  • นํ้าหนักของพัสดุที่ส่งมอบ
  • ชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ
  1. ในวันรุ่งขึ้นหากมีพัสดุที่ต้องส่งมอบ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับพัสดุขอความร่วมมือ แฟรนไชส์ติดตามใบรับฝากจากเจ้าหน้าที่ขนส่ง เพื่อนำมาตรวจสอบกับใบคุมที่
    แฟรนไชส์ทำรายการวันก่อน ว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ หากข้อมูลไม่ตรงกัน แฟรนไชส์ จะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับทันที เพื่อให้ทำการแก้ไขข้อมูล ทั้งนี้หากแฟรนไชส์ ไม่ได้แจ้งแก้ไข
    ขนส่งจะยึดน้ำหนักพัสดุตามใบรับฝากและส่งผลให้ทางแฟรนไชส์ถูก เรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่างของน้ำหนักที่เกิน

ตัวอย่างใบรับฝากจากของทางขนส่ง

ข้อควรปฏิบัติในการส่งมองพัสดุขนส่ง Post sabuy

สมัครบริการเสริม https://www.papacking.com/insurance/

📍อบรมระบบการใช้งานขนส่ง Paypoint
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jyu-sngb-bjg

*หากเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Meet
จากนั้นให้กรอกรหัสห้อง 👉 jyu-sngb-bjg
คู่มือการใช้งาน Google Meet 👉 https://shorturl.asia/7px5O

คู่มือและวิดีโอย้อนหลัง 👉 https://paypointservice.wordpress.com/2023/03/10/pps1/

Read more