คำแนะนำดีๆ สำหรับการคีย์รับพัสดุของขนส่ง J&T
ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ทำการคีย์พัสดุตามขนาดและน้ำหนักจริงที่วัดหรือชั่งได้
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มจากส่วนต่างของน้ำหนักพัสดุในภายหลัง
หากแฟรนไชส์พบว่าพัสดุที่รับมีน้ำหนักใกล้เคียงกับช่วงน้ำหนักถัดไป

สามารถ ถ่ายภาพการวัดและชั่งน้ำหนักพัสดุไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับขนส่งเพิ่มเติมได้

**น้ำหนักที่นำมาคำนวณค่าบริการ : เปรียบเทียบน้ำหนักปริมาตรและน้ำหนักจริง โดยนำนํ้าหนักที่มากกว่ามาใช้คำนวณ

วิธีการคำนวณน้ำหนักปริมาตร : ความยาว(ซม.) X ความกว้าง(ซม.) X ความสูง (ซม.) หาร 6,000
(หากคำนวณขนาดรวมแล้วน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม ให้บวกเพิ่มกิโลกรัมละ 50 บาท

เชิญชวน เรียนการใช้ระบบ(paypoint)
เชิญชวน เรียนการใช้ระบบ(paypoint)

สอน payspost ทุกวันอังคาร
https://meet.google.com/ikn-bmug-yva

สอน paypoint ทุกวันพุธ
https://meet.google.com/jyu-sngb-bjg

คู่มือการใช้งาน https://serv.papacking.com/